Dokumentation im ehemaligen Bad in Oberndorf

Oster_11.jpg (114432 Byte) Oster_6.jpg (106067 Byte) Oster_2.jpg (217607 Byte) Oster_3.jpg (221154 Byte)
Oster_5.jpg (189832 Byte) Oster_1.jpg (202438 Byte) Oster_8.jpg (126433 Byte) Oster_9.jpg (136092 Byte)
Oster_7.jpg (125480 Byte) Oster_10.jpg (163932 Byte) Oster_4.jpg (168916 Byte) Oster_12.jpg (90961 Byte)
Oster_13.jpg (97196 Byte) Oster_14.jpg (107311 Byte)

< zurück >